Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul Gdańskiej 13.

§ 1. 1. Ogłaszam Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji

Niepodległościowych z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13, zwany dalej „Konkursem”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące

wymogi:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii

Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych;

3) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110);

5) brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko

kandydatowi postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem

wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7) wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy

dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650);

8) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

9) co najmniej 5 letnie doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności

kulturalnej;

10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie

i piśmie;

11) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora muzeum;

12) znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności

kulturalnej, muzeów, samorządu gminnego, finansów publicznych, w tym zasad

gospodarki finansowej instytucji kultury oraz zamówień publicznych.

3. Preferowane jest spełnianie dodatkowych wymagań:

1) doświadczenie w kierowaniu projektami w sferze kultury;

2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym

z UE;

3) doświadczenie związane z działalnością podstawową muzeum.

4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;

2) autorski program działania Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, podpisany

przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana, (o objętości maksymalnie 16 stron

A4) uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji z celami rozpisanymi na

każdy kolejny rok koniecznie uwzględniający:

a) dotychczasowy dorobek Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,

b) założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz

z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

c) ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży tworzoną przez instytucję kultury na

terenie Miasta Łodzi,

d) propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych

na działania merytoryczne i/lub inwestycje,

e) plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami

zewnętrznymi,

f) koncepcję budowania publiczności,

g) plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania

wizerunku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;

3) kwestionariusz osobowy z fotografią;

4) własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem

motywacyjnym;

5) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzony przez uczelnię

lub uwierzytelniony przez notariusza;

6) dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej 5-letnie

doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej (kopie

świadectw pracy lub zaświadczeń);

7) wykaz oraz krótki opis realizowanych lub współrealizowanych przez kandydata projektów

w sferze kultury;

8) inne dokumenty (ewentualnie rekomendacje), które mogą mieć znaczenie przy

rozpatrywaniu oferty;

9) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie

kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

10) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez

lekarza profilaktyka;

11) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego)

lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub

innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

13) oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego

Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku

wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia

potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;

14) oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej

przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia

2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego

realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723);

17) oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także o braku

prowadzenia wobec kandydata postępowania wyjaśniającego lub postępowania

wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia

2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

18)spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności

i kwalifikacje;

2) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w § 1 ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia

kandydata do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy

dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro

tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

1) kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie

wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem

i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na

stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – NIE

OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami

z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście

od strony pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub

przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi

(datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane

i podlegają zwrotowi;

4) o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną

powiadomieni indywidualnie;

5) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 29 czerwca 2018 r.

 

§ 3. Z warunkami organizacyjno – finansowymi Muzeum Tradycji Niepodległościowych

w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych,

w Łodzi ul. Gdańska 13, tel. 42 632-20-44 lub u organizatora, tj. w Wydziale

Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym:

http://bip.uml.lodz.pl/.

« powrót do góry