Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Dział Historyczny

Głównym zadaniem Działu Historycznego jest podejmowanie i prowadzenie pracy naukowo-badawczej oraz przygotowanie i realizacja wystaw stałych, czasowych, a także objazdowych w zakresie problematyki Muzeum. Pracownicy Działu zajmują się również gromadzeniem eksponatów i ich opracowaniem pod względem merytorycznym. Ponadto Dział Historyczny uczestniczy w działalności edukacyjnej  oraz obsłudze zwiedzających.

 Zainteresowania Działu Historycznego obejmują następujące zagadnienia:

 • historia polskich powstań narodowych XVIII i  XIX w., jak również ich upamiętnienie  w polskiej tradycji narodowej
 • dzieje polskiej emigracji popowstaniowej
 • dzieje polskiej myśli niepodległościowej
 • problematyka kwestii narodowej w programach tworzących się partii i stronnictw politycznych od II poł. XIX w. do wybuchu I wojny światowej
 • dzieje polskiego wysiłku zbrojnego w latach 1914-1918 (formacje zbrojne, organizacje paramilitarne)
 • historia Łodzi w latach I wojny światowej – a zwłaszcza działalność stronnictw niepodległościowych
 • dzieje walk o utrwalenie niepodległości i granic odrodzonej Rzeczypospolitej – w tym wkład Łodzi i łodzian w dzieło odbudowy państwa po roku 1918
 • historia Łodzi i Polski środkowej lat 1921-1939 (dzieje partii politycznych, organizacji społecznych, młodzieżowych i paramilitarnych)
 • dzieje mniejszości narodowych w Łodzi i w Polsce środkowej – zwłaszcza w aspekcie ich stosunku do sprawy niepodległości Polski
 • zbieranie informacji o strukturach organizacyjnych, kadrach SZP-ZWZ-AK Okręgu Łódź „Barka”, w tym zwłaszcza informacji biograficznych
 • historia tworzenia się struktur władzy państwa komunistycznego i jego aparatu terroru – ze szczególnym uwzględnieniem historii Łodzi i centralnej Polski
 • dzieje konspiracji antykomunistycznej lat 1944-1956
 • zbieranie informacji o ofiarach represji stalinowskich – także z uwzględnieniem Łodzi i centralnej Polski
 • dzieje opozycji antykomunistycznej po 1956 r.
 • Historia III Rzeczypospolitej, a zwłaszcza dzieje partii i stronnictw politycznych ze szczególnym uwzględnieniem spraw lokalnych
 • przejawy kultywowania tradycji niepodległościowych po 1989 r.
 • historia więzienia przy ulicy Długiej(Gdańskiej) w Łodzi  w latach 1885-1953   
« Powrót do góry