Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Archiwalia

Zbiory archiwalne to materiały w postaci obwieszczeń, plakatów i afiszy, odezw i ulotek, map, korespondencji, dokumentów osobistych, prasy, różnego rodzaju druków ulotnych, relacji, wspomnień itp. Na uwagę zasługują zwłaszcza: zbiory dokumentów z okresu Powstania Kościuszkowskiego; druki ulotne z czasów manifestacji patriotycznych 1861 r. i Powstania Styczniowego; łódzkie afisze z Rewolucji lat 1905-1907 i z wydarzeń I wojny światowej; plakaty z wojny polsko-bolszewickiej; obwieszczenia z 1939 r.; druki ulotne zdobione elementami narodowymi i patriotycznymi, upamiętniające ważne wydarzenia w historii Polski: rozbiory, Konstytucję 3 Maja i powstania narodowe. Wśród tych druków są np.: telegramy, znaczki kwestarskie, nalepki naokienne, karty żywnościowe z wizerunkami bohaterów narodowych. Ważne miejsce w zbiorach zajmują obiekty o martyrologicznym charakterze: obwieszczenia sądów specjalnych z wyrokami śmierci na mieszkańców Łodzi i zarządzenia władz okupacyjnych w latach II wojny światowej; kolekcja banknotów z łódzkiego getta. Gromadzimy też prasę konspiracyjną i druki podziemne; materiały związane z represjami lat 1945-1956; gazetki, znaczki poczty niezależnej i inne materiały z okresu stanu wojennego w PRL.

W Muzeum przechowujemy pamiątki archiwalne związane z postaciami wybitnych Polaków, np.: rękopis Tadeusza Kościuszki, laurki imieninowe kierowane do Józefa Piłsudskiego, listy pasierba Ignacego Paderewskiego z informacją o jego koncertach i gromadzeniu środków finansowych na rzecz Amerykańskiego Komitetu Funduszu Pomocy Polskim Ofiarom Wojny.

Szczególną kolekcję archiwalną stanowią dokumenty osobiste i korespondencja, m.in. zesłańców i więźniów z okresu zaborów; jeńców, więźniów obozów koncentracyjnych, obozów przejściowych; osób deportowanych w głąb ZSRR po 17 września 1939 r., robotników przymusowych III Rzeszy i więźniów obozów pracy w ZSRR.

« powrót do góry